• druga-edycja
  • pdm-2022
  • 151-ROCZNICA
  • studia-podyplomowe 2021
  • kacik-metodyczny

Komunikat Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Montessori

W związku z coraz liczniej powstającymi placówkami oferującymi edukację małych dzieci (kluby, przedszkola, punkty przedszkolne) operującymi w nazwie, bądź w opisie celów i metod pracy nazwę "Montessori", pragniemy zwrócić uwagę zarówno rodziców, organizatorów w/w placówek oraz władz oświatowych na następujące kryteria, jakie powinna spełniać placówka nosząca miano placówki Montessori.

Placówka Montessori to miejsce, gdzie:

  1. Pracują nauczyciele, pedagodzy posiadający oprócz kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacje do pracy metodą Montessori, co oznacza, że legitymują się dyplomami ukończenia kursów/studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki Marii Montessori;
  2. Placówka zaaranżowana jest wg kryteriów "przygotowanego otoczenia"; w grupie przedszkolnej znajdują się podstawowe (kluczowe) montessoriańskie pomoce rozwojowe z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy: do życia praktycznego, kształcenia zmysłów, edukacji matematycznej, językowej, przyrodniczo - kulturowej a także muzycznej i estetycznej;
  3. Aranżacja miejsc pracy dzieci odpowiada ich indywidualnym potrzebom i fazom rozwojowym;
  4. Harmonogram dnia i tygodnia uwzględnia oprócz realizacji najnowszej podstawy programowej , indywidualną pracę dzieci z pomocami rozwojowymi Montessori;
  5. Dzieci przebywają w grupach różnowiekowych, co sprzyja ich rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu a zarazem wzmacnia, w myśl założeń pedagogiki M. Montessori, indywidualny rozwój dzieci;
  6. Nauczyciel , zgodnie z pedagogiką M. Montessori wspiera indywidualny rozwój dzieci, prowadzi ich obserwację oraz właściwą dokumentację w tym zakresie; ściśle współpracuje z rodzicami;

Polskie Stowarzyszenie Montessori obejmuje patronatem, lub rekomenduje placówki pracujące zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori. Wydanie patronatu lub rekomendacji poprzedzone jest wnikliwą analizą pracy placówki oraz wizytacją i sprawdzeniem, jak placówka w praktyce realizuje w/w kryteria placówki Montessori. Patronat/rekomendacja jest wyznacznikiem jakości i zgodności pracy wychowawczo-dydaktycznej z pedagogiką Marii Montessori ,dlatego Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Montessori może wypowiadać się i polecać jedynie te placówki, które objęte są jego patronatem/rekomendacją.

Literatura nt. pedagogiki M. Montessori dostępna jest na www.montessori-centrum.pl

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Montessori