• edukacja-matematyczna-2023
 • rok-szkolny-2023
 • edukacja-banner-2023
 • zaproszenie-pdm-2023-2
 • druga-edycja-2022
 • kursy-23-24
 • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
 • studia-podyplomowe-2023
 • kacik-metodyczny

Zaproszenie do przeprowadzenia warsztatów. Zgłoszenia do 20 lutego 2017 roku!!!

polskie-dni-montessori-2017

W związku z przygotowaniami do Polskich Dni Montessori (PDM), które odbędą się w Łodzi w dniach 02 – 04 czerwca 2017 r. zapraszamy pedagogów i nauczycieli do zgłaszania propozycji przeprowadzenia warsztatów, grup dyskusyjnych, itp. korespondujących z tematem przewodnim Konferencji, tj.:

Nauczyciel w drodze

Pedeutologiczne przesłanie Marii Montessori w XXI wieku

Warsztaty, grupy dyskusyjne dotyczyć mogą np. następujących zagadnień:

 • etyka zawodu nauczyciela;
 • nauczyciel montessoriański a wartości ontyczne;
 • współczesna koncepcja nauczyciela montessoriańskiego;
 • kompetencje twarde i miękkie nauczyciela montessoriańskiego;
 • rozwój nauczyciela montessorańskiego w wymiarze osobowym i zawodowym
 • dyrektor placówek Montessori i jego kompetencje merytoryczne w zestawieniu z przepisami prawno-organizacyjnymi;
 • znaczenie równowagi między aktywnością dziecka a aktywnością nauczyciela w myśl tezy: „Pomóż mi samemu to zrobić”;
 • zadania nauczyciela Montessori w aranżacji przygotowanego otoczenia( żłobek, przedszkole, szkoła…);
 • współpraca rodziców z nauczycielami w placówkach montessoriańskich; -rola rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży;
 • zadania dyrektora/właściciela placówki Montessori w ramach współpracy z Radą Pedagogiczną i innymi organami Placówki;

oraz pytań:

 • współczesny nauczyciel montessoriański to patriota czy obywatel świata?;
 • jak nauczyciel Montessori realizuje ideę: wychowanie przez życie i dla życia”?
 • uczenie się czy nauczanie we współczesnej szkole Montessori?
 • jak promować szkołę Montessori w swoim środowisku?
 • na czym polega refleksyjność nauczyciela Montessori
 • dlaczego nauczyciele szkół klasycznych nie akceptują pedagogiki M. Montessori?
 • jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu nauczyciela?
 • jak dbać o zdrowie psychofizyczne nauczyciela?

Zapraszamy także do prezentacji autorskich pomysłów pomocy i lekcji rozwojowych dla dzieci (żłobek, przedszkole, szkoła….);

Czekamy na zgłoszenia do dnia 20 lutego 2017 r. Po tym terminie organizatorzy dokonają wyboru zaproponowanych tematów.

Osoby, które zostaną zaproszone do przeprowadzenia warsztatu/grupy dyskusyjnej zostaną zwolnione z opłaty konferencyjnej. Zapewniamy nieodpłatnie dwa noclegi osobie przyjezdnej. Zwolnienie dotyczy prowadzenia warsztatu przez jedną osobę, dwukrotnie w czasie konferencji.

Uprzejmie prosimy, nadsyłając swoje propozycje, wypełnić poniższą kartę (prosimy wypełnić wszystkie pola):

 

Imię, nazwisko: ..………........................…………………………………………………………………....................

Reprezentowana placówka/instytucja: ..........................................…………………………………………

Kontakt: e-mail ..............………………..........…………….., tel. ...........…...........…………………………......

Przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Montessori: Tak Nie

- Temat warsztatu/grupy dyskusyjnej:

- Cel zajęć:

- Do kogo skierowany jest warsztat/grupa dyskusyjna (proszę podkreślić):

 • dla osób zaczynających interesować się pedagogiką Marii Montessori, nie posiadających przygotowania do pracy montessoriańskiej

 • dla osób po kursach Montessori, czynnie pracujących z dziećmi

 • dla rodziców

 • dla wszystkich zainteresowanych osób

 • inny odbiorca (kto?) .......................................................................……………………………..

- Krótki opis (8 - 10 zdań):

- Max. liczba uczestników:

- Jak ma być zaaranżowana sala?

- Co będzie potrzebne ze strony organizatora? (komputer/laptop, rzutnik, itp., nie zapewniamy materiałów plastycznych itp.)

- Inne uwagi osoby prowadzącej warsztat:

 

Bliższych informacji udziela: Ewa Szubert - Sekretarz PSM

sekretarz@montessori-centrum.pl, tel. 694-617-654