• geometria-2024
 • edukacja-matematyczna-2023
 • edukacja-banner-2023
 • druga-edycja-2022
 • kursy-23-24
 • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
 • studia-podyplomowe-2023
 • kacik-metodyczny

Procedura wystąpienia z wnioskiem

1. Dyrektor placówki/oddziału(-ów) zwraca się pisemnie do Zarządu PSM o uzyskanie patronatu /rekomendacji dla prowadzonej placówki/oddziału(-ów) - poniżej wniosek do pobrania.

WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM/REKOMENDACJĘ PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE MONTESSORI

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE PATRONATU PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE MONTESSORI

 1. Uzgadnia termin wizyty Członka Zarządu PSM oddelegowanego do wizytacji placówki lub oddziału(-ów).
 2. Koszty podroży i pobytu wizytującego Członka Zarządu PSM w siedzibie placówki/oddziału(-ów) pokrywa strona zapraszająca.
 3. Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Montessori po upływie 30 dni od wizytacji placówki/oddziału przez Członka Zarządu PSM, na podstawie protokołu wizytacji placówki/oddziału(-ów) podejmuje decyzję o uzyskaniu patronatu /rekomendacji PSM przez wizytowaną placówkę/oddział oraz pisemnie informuje o podjętej decyzji Dyrektora placówki.
 4. W przypadku wydania negatywnej decyzji odmawiającej objęcia placówki patronatem/rekomendacją, Zarząd PSM formułuje pisemnie zastrzeżenia oraz wskazuje warunki, jakie musi spełnić placówka/oddział, aby ponownie mógł ubiegać się o patronat/ rekomendację PSM.
 5. Zarząd PSM uwzględnia możliwość cofnięcia patronatu/ rekomendacji/placówce oddziałowi(-om) w następujących sytuacjach: a/ na pisemny wniosek dyrektora placówki, b/ jeżeli w wyniku przeprowadzonej hospitacji Członek Zarządu PSM stwierdzi rażące błędy i odstępstwa od standardów pracy wg M. Montessori, i pomimo pisemnego zalecenia PSM wskazującego sposoby poprawy jakości pracy nie zostaną one usunięte we wskazanym przez PSM terminie.

Kryteria oceny placówki opracowano w oparciu o doświadczenia działalności PSM oraz wypracowane przez Stowarzyszenie "Montessori - Europa" (ME) standardy dotyczące placówek Montessori. Polskie Stowarzyszenie Montessori od roku 2003 jest członkiem ME.

Uwaga!

 • Dla placówek objętych już patronatem, przez PSM (niezależnie od określenia terminu trwania patronatu) okres trwania patronatu automatycznie wydłuża się o 2 lata, licząc od dnia podpisania uchwały przez Zarząd Główny PSM, tj. od dnia 24 listopada 2007 r. Placówki, które objęte są patronatem obowiązują wymienione w Uchwale warunki przyznawania patronatu.
 • Dla placówek rekomendowanych już przez PSM (niezależnie od określenia termin trwania rekomendacji) okres trwania rekomendacji automatycznie wydłuża się o 5 lat, licząc od dnia podpisania uchwały przez Zarząd Główny PSM, tj. od dnia 24 listopada 2007 r.
 • Placówki rekomendowane obowiązują wymienione w Uchwale warunki przyznawania rekomendacji Placówki, umieszczone już stronie internetowej PSM, które chcą wystąpić o patronat/rekomendację prosimy o zgłoszenie pisemnej prośby do ZG PSM, zgodnie z ww. procedurą nie później, niż do dnia 1 marca 2008 r. Po tym terminie placówki, które nie dopełnią tego warunku, po 1 marca 2008 r. nie będą umieszczone na stronie internetowej PSM.
 • Po 1 marca 2008 r. Polskie Stowarzyszenie Montessori będzie udzielać informacji i opinii tylko o tych placówkach/oddziałach Montessori, które są patronowane/ rekomendowane przez PSM.