• geometria-2024
  • edukacja-matematyczna-2023
  • edukacja-banner-2023
  • druga-edycja-2022
  • kursy-23-24
  • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
  • studia-podyplomowe-2023
  • kacik-metodyczny

Warunki objęcia patronatem przez Polskie Stowarzyszenie Montessori i uzyskania rekomendacji dla placóweki oddziałów pracujących zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori

Wstęp:

Polskie Stowarzyszenie Montessori jest zainteresowane kultywowaniem i rozwojem teorii oraz praktyki pedagogicznej Marii Montessori w Polsce. Zgodnie z właściwymi zapisami w Statucie (por. Statut PSM 2007 - po zmianach) prowadzi działalność informacyjną, szkoleniową i popularyzatorską w kraju a także za granicą. Stowarzyszenie popiera powstawanie i działanie placówek pracujących według koncepcji pedagogicznej M. Montessori oraz pomaga w ich dalszym rozwoju. Od roku 2003 r. PSM jest członkiem Stowarzyszenia "Montessori- Europa. Wychowanie dla życia".
W trosce o prawidłową oraz zgodną z zasadami pedagogiki Marii Montessori organizację i wysoką jakość funkcjonowania placówek pracujących wg standardów pedagogiki Montessori, Stowarzyszenie umożliwia objęcie "patronatem" placówek/oddziałów montessoriańskich i uzyskanie przez nie "rekomendacji" Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

Patronat* Polskiego Stowarzyszenia Montessori nad placówką/oddziałem(-ami) polega na sprawowaniu opieki merytorycznej nad placówką/oddziałem (oddziałami). Patronowana placówka/oddział umieszczona(y) zostanie na liście placówek objętych patronatem przez PSM, dostępnej na stronie internetowej Stowarzyszenia. PSM zobowiązuje się do przekazywania patronowanym placówkom/oddziałom wszelkich informacji dotyczących działalności statutowej PSM, głównie w zakresie popularyzowania i upowszechniania pedagogiki Montessori, celem rozwoju patronowanej placówki/oddziału. PSM będzie udzielać porad, konsultacji i wskazówek w zakresie praktycznej realizacji założeń pedagogiki M. Montessori, zwłaszcza w fazie organizacji placówki/oddziału. Formą sprawowania opieki nad placówką/oddziałem/oddziałami będzie okresowe hospitowanie działalności placówki/oddziału przez osoby upoważnione przez Zarząd PSM w trakcie trwania patronatu. Wizyta może dojść do skutku na wniosek patronowanej placówki(wówczas koszty przyjazdu i pobytu pokrywa strona zapraszająca) lub na wniosek Zarządu Głównego PSM (tu koszty pokrywa Stowarzyszenie). Patronowana placówka będzie brała czynny udział w proponowanych przez PSM formach dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Patronowana placówka/oddział(y) może używać informacji o posiadanym patronacie PSM, zwłaszcza w pismach i materiałach reklamowych. Patronowana placówka/oddział będzie godnie reprezentować Polskie Stowarzyszenie Montessori na zewnątrz.

Rekomendacja** - uzyskanie rekomendacji dla placówki/oddziału(-ów) od Polskiego Stowarzyszenia Montessori polega na wydaniu przez PSM pozytywnej pisemnej opinii o funkcjonowaniu placówki/oddziału(-ów) wg zasad pedagogiki M. Montessori. Rekomendowana placówka/oddział(y) umieszczona(y)(e) zostanie na liście placówek , dostępnej na stronie internetowej Stowarzyszenia. PSM będzie, na życzenie osób prowadzących placówkę/oddział(-y) przekazywało wszelkie informacje dotyczące działalności statutowej PSM, głównie w zakresie popularyzowania i upowszechniania pedagogiki Montessori. Formą współpracy będzie okresowe hospitowanie działalności placówki/oddziału przez osoby upoważnione przez Zarząd PSM w trakcie przyznanej rekomendacji. Wizyta może dojść do skutku na wniosek rekomendowanej placówki(wówczas koszty przyjazdu i pobytu pokrywa strona zapraszająca) lub na wniosek Zarządu Głównego PSM ( tu koszty pokrywa Stowarzyszenie). Rekomendowana placówka będzie brała czynny udział w proponowanych przez PSM formach dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Rekomendowana placówka/oddział(y) może używać informacji o wydanej rekomendacji przez PSM, zwłaszcza w pismach i materiałach reklamowych. Rekomendowana placówka/oddział będzie współpracowała z PSM i godnie reprezentowała Stowarzyszenie na zewnątrz.
Patronat * - sprawowanie opieki (Słownik Wyrazów Obcych)
Rekomendacja ** - polecenie, poparcie, wydanie pozytywnej opinii pisemnie lub ustnie (Słownik Wyrazów Obcych)

WARUNKI OBJĘCIA PATRONATEM PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE MONTESSORI I UZYSKANIA KEKOMENDACJI DLA PLACÓWEK I ODDZIAŁÓW PRACUJĄCYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PEDAGOGIKI MARII MONTESSORI

O patronat/ rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Montessori mogą ubiegać się placówki/oddziały spełniające następujące warunki:

Warunki

Patronat

Rekomendacja

Organizacja placówki

Placówka/oddział (-y) pracująca (e) zgodnie z podstawowymi zasadami pedagogiki Marii Montessori, co najmniej rok. 

Placówka/oddział(-y) pracujące zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori, objęte patronatem przez PSM, przez co najmniej dwa lata.

Wykształcenie nauczycieli 
w zakresie pedagogiki Montessori

Studia podyplomowe odbyte w Polsce lub za granicą, kurs organizowany przez PSM lub instytucje współpracujące z PSM( co najmniej 60 godz.); fakultet z zakresu Pedagogiki Montessori w ramach przedmiotów na studiach pedagogicznych (dziennych lub zaocznych).

Studia podyplomowe odbyte w Polsce lub za granicą, kurs roczny dyplomowy doskonalący- co najmniej 50 % kadry; kurs propedeutyczny (co najmniej 60 godz.) organizowany przez PSM lub we współpracy z PSM, przedmiot Pedagogika Montessori kończący się egzaminem w ramach przedmiotów na studiach pedagogicznych (dziennych

Materiał (pomoce)
Montessori

Wyposażenie w podstawowe (kluczowe) montessoriańskie pomoce rozwojowe z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy.

Wyposażenie w podstawowe (kluczowe) i uzupełniające montessoriańskie pomoce rozwojowe z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy. Wyposażenie w materiały i pomoce, które zostały wykonane przez nauczycieli oraz dostosowane do wymogów pracy zgodnej z metodami systemu M. Montessori. Wyposażenie biblioteczki w literaturę z zakresu pedagogiki Montessori.

Przygotowane otoczenie

Zagospodarowanie przestrzeni w sali i jej estetyka (zakres i jakość aspektu materialnego, strukturalno -dynamicznego i osobowego). Realizacja podstawowych zasad pracy nauczyciela z dziećmi, rodzicami i pomocami. Atmosfera panująca w grupiei placówce

Zagospodarowanie przestrzeni w sali i jej estetyka(zakres i jakość aspektu materialnego, strukturalno - dynamicznego i osobowego)
Pełna realizacja zasad pracy nauczyciela z dziećmi, rodzicami i pomocami. Atmosfera panująca w grupie i placówce.

Perspektywy rozwojowe placówki/oddziału

Uczestnictwo w wybranych formach dokształcania organizowanych przez PSM lub miejscowy Oddział PSM. Udział w walnych zebraniach członków PSM co najmniej przedstawicieli placówki. Perspektywy rozwojowe placówki lub oddziału (kadrowe, materiałowe). Przynależność dyrektora placówki (osoby prowadzącej oddział/-y) do PSM oraz co najmniej 40% kadry pedagogicznej. Informowanie PSM o odbywających się na terenie placówki wydarzeniach związanych z tematyką montessoriańską.

Stałe uczestnictwo w różnych formach dokształcania organizowanych przez PSM lub miejscowy Oddział PSM. Udział w walnych zebraniach członków PSM co najmniej 2 przedstawicieli placówki należących do PSM.  Perspektywy rozwojowe placówki oddziału: kadrowe, materiałowe. Przynależność dyrektora placówki (osoby prowadzącej oddział/-y) oraz co najmniej 60% kadry pedagogicznej do PSM. Współpraca z innymi placówkami montessoriańskimi na terenie Polski lub za granicą. Informowanie PSM o odbywających się na terenie placówki wydarzeniach związanych z tematyką

Horyzont czasowy

Patronatu udziela się na okres 2 lat kalendarzowych od daty wydania decyzji przez Zarząd PSM, po którym to czasie placówka/oddział może ubiegać się o przedłużenie patronatu lub uzyskanie rekomendacji.

Rekomendacji udziela się placówce/oddziałowi (-om) na okres 5 lat kalendarzowych od daty wydania decyzji przez Zarząd PSM, po którym to czasie placówka/oddział(-y) może ubiegać się o przedłużenie rekomendacji.

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celów statutowych Polskiego Stowarzyszenia Montessori.