BIBLIOGRAFIA (WYBÓR)

Literatura dotycząca pedagogiki Marii Montessori dostępna w języku polskim (spisu dokonała Małgorzata Miksza)

Teksty źródłowe w języku polskim – Maria Montessori:

 • Domy dziecięce. Metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci, Warszawa 1913.
 • Domy dziecięce, j.w. tekst przygotowany do druku w oparciu o egzemplarz z 1913 roku, Wyd. Żak, Warszawa 2005.
 • Metoda Marii Montessori( fragmenty Domów Dziecięcych), (w): Materiały do ćwiczeń z historii wychowania, Część III, Wyd. Żak Warszawa 1995, s. 114 – 136.
 • Myśli przewodnie mojej metody. Przekład Elesty, „Wychowanie Przedszkolne” 1936, s. 137 – 143.
 • Odkrycie dziecka, przeł. A. Pluta, red. B. Surma, Palatum, wyd. I, Łódź 2014.
 • Sekret dzieciństwa, przeł. L. Krolczuk – Wyganowska, red. i przedmowa do wydania polskiego S. Camarda, WN PWN, wyd. I, Warszawa 2018.
 • O kształtowaniu się człowieka, przeł. L. Krolczuk – Wyganowska, red. i przedmowa do wydania polskiego S. Camarda, WN PWN, wyd. I, Warszawa 2019.
 • Wykłady londyńskie 1946, przeł. O. Siara, red. i przedmowa do wydania polskiego S. Camarda, WN PWN, wyd. I, Warszawa 2019.
 • Dziecko w rodzinie, przeł. L. Krolczuk – Wyganowska., red. i przedmowa do wydania polskiego S. Camarda, WN PWN, wyd. I, Warszawa 2020.
 • Co powinieneś wiedzieć o swoim dziecku, przeł. Siara O., red. i przedmowa do wydania polskiego S. Camarda, WN PWN, wyd. I, Warszawa 2020.

 

Opracowania:

 • Aktywność i cisza w pedagogice Marii Montessori, red. naukowa M. Miksza, Palatum, Łódź 2019
 • Albinowska A. i in., Odkryjmy Montesssori raz jeszcze… Program wychowania przedszkolnego, Impuls, Kraków 2008.
 • Badura – Strzelczyk G., Pomóż mi samemu to zrobić, „Impuls”, Kraków 1998.
 • Bednarczuk B., Dziecko w klasie Montessori: odniesienie teoretyczne i praktyczne, Wyd. UMCS, Lublin 2007.
 • Bednarczuk B., Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych, Impuls, Kraków 20016.
 • Berg H. K., Maria Montessori – poszukiwanie życia razem z dziećmi: odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne, przeł. K. Zimerer, Jedność, Kielce 2007.
 • Cotte D. G., Metoda Montessori w domu. 80 zabaw edukacyjnych, przeł. K. Skawran, Wyd. RM, Warszawa 2017.
 • Duffy M., Duffy D. N., Dzieci wszechświata. Wychowanie kosmiczne szkołach podstawowych Montessori, przeł. K. Masłowska, Harmonia Universalis, Gdańsk 2018.
 • Dziecko i dorosły w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori – teoria i praktyka, red. B .Surma, Palatum, Łódź – Kraków 2009.
 • Ekert B., Metoda Montessori na cztery pory roku. 70 zabaw edukacyjnych, przeł.K. Skawran, Wyd. RM, Warszawa 2018.
 • Epstein P., Z notatek pedagoga Montessori. Poradnik, przeł. M .Madej, Impuls, Kraków 2014.
 • Guz S., Edukacja w systemie Montessori, Lublin 1998.
 • Guz S., Psychopedagogiczne podstawy edukacji w systemie Montessori, (w): Kształcenie wczesnoszkolne na przełomie tysiącleci, red. W. Puślecki,  Warszawa 2000, PAN KNP.
 • Guz S., Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Kształcenie i osiągnięcia dzieci, Wyd. UMCS, Lublin 2006.

 • Honegger Fresco G., Maria Montessori. Historia Aktualna, Wyd. Mamania, Warszawa 2020
 • Język oknem na świat – edukacja językowa w pedagogice Marii Montessori, red. M. Miksza, Palatum. Łódź 2015.
 • Kucha R., Pedagogika Marii Montessori, (w): Pedagogika (1). Podręcznik akademicki. red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2003, s. 324 – 334.
 • Ludwig H., „Wychowanie kosmiczne” Marii Montessori – alternatywny program  wychowania i kształcenia w epoce postmodernistycznej, (w): Pedagogika alternatywna – dylematy teorii, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 2000, s.5 – 17.
 • Łatacz E., Jak wychowywać dzieci ? Zarys teorii pedagogicznej Marii Montessori, Wyd. E. Latacz 1994.
 • Łatacz E., Od szkoły średniej po uniwersytet, czyli opis przedstawionych przez Marię Montessori instytucjonalnych form kształcenia dorosłych i młodzieży, (w): Pedagogika alternatywna- dylematy praktyki. red. K. Baranowicz, Impuls, Kraków 1995, s.66 – 78.
 • Łatacz E., Recepcja teorii pedagogicznej Marii Montessori w Polsce do roku 1939, Wyd. UŁ, Łódź 1996.
 • Łatacz E., Wprowadzenie do wychowania religijnego Marii Montessori, (w):Pedagogika alternatywna – dylematy teorii i praktyki. red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1998, s.84 -89.
 • Łukaniuk – Quintanilla A., Szkoła Marii Montessori, Espero, Kraków 1998.
 • Metoda Marii Montessori. Historia i współczesność. Materiały z Międzynarodowej Konferencji 25 -26.11.1993. red. S. Guz, Wyd. UMCS, Lublin 1994.
 • Metoda Montessori, Oprac. M. Miksza, E. Łatacz, (w): Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Tom III, Wyd. Żak, Warszawa 2004, s.173- 180.
 • Miksza M., Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka, Impuls, wyd. I. Kraków 1998; wyd. VIII, Kraków 2018.
 • Miksza M., Miejsce Marii Montessori w klasyfikacjach prądów, kierunków i ruchów pedagogicznych, (w): Pedagogika alternatywna, Red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1995, s.1 – 4.
 • Miksza M., Wybór wypowiedzi Marii Montessori o wychowaniu człowieka, (w): Pedagogiczne drogowskazy, red. B. Juraś – Krawczyk i B. Śliwerski, Impuls, Kraków 2000, s.96 -100.
 • Miksza M., Związki Marii Montessori(1870 – 1952 ) z pedagogiką specjalną, (w):Pedagogika specjalna –  koncepcje i rzeczywistość. Konteksty pedagogiki specjalnej.  Tom II. Red. Teresa Żółkowska, Szczecin 2007 , s. 425 – 433.
 • Miksza M., Pedagogika Montessori, (w): Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. naukowa Z. Kwieciński, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2019, Roz 41, s. 719 – 747.
 • Miksza M., Płoszajska K., Miejsce dla wszystkich, (w): Małe dziecko w Polsce. Doświadczenia organizacji pozarządowych, red. M. Białek – Graczyk, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, warszawa 2006.
 • Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie, red. B. Surma, Palatum, Łódź- Kraków 2009.
 • Pinesowa F., System wychowawczy Marii Montessori, Warszawa 1931.
 • Polk P., L., Montessori. Nowoczesne podejście. Wprowadzenie do metody Montessori dla rodziców i nauczycieli, Harmonia, Gdańsk 2019.
 • Polnik – Klajn A., Pedagogika Marii Montessori we współczesnych placówkach przedszkolnych,(w): Przemiany w naukach o wychowaniu – idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, red. W. Korzeniowska, Kraków 2002, od s. 284.
 • Poussin Ch., Metoda Montessori. Naucz mnie robić to samodzielnie. Wprowadzenie dla rodziców, przeł. K. Skawran, Wyd. RM, Warszawa 2017.
 • Poussin Ch., Metoda Montessori do trzeciego roku życia. Rady dla rodziców, przeł. przeł. K. Skawran, Wyd. RM, Warszawa 2018.
 • Poussin Ch., Rocha H., Hamidi N., Metoda Montessori od 6 do 12 lat. Pomóż swojemu dziecku osiągnąć samodzielność, przeł. K. Skawran, Wyd. RM, Warszawa 2019.
 • Schätzel I., Idea wychowania przedszkolnego Casa dei Bambini jako szkółka wszechstronnej pracy dziecka, Lwów 1919.
 • Skjöld Wennerstrom K., Broderman Smeds M., Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole, Impuls, Kraków 2007.
 • Sosnowska J., Dziecięce lata. Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego 2012 -2017. Wyd. UŁ. Łódź 2017.
 • Steenberg U.,  Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu, Jedność , Kielce 2003.
 • Stein Barbara, Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej, Jedność, Kielce 2003.
 • Surma B., Pedagogika Montessori – podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce, Palatum, Łódź 2008.
 • Surma B., Koncepcja wychowania religijnego dziecka w myśli pedagogicznej Sofii Cavaletti. Geneza, założenia teoretyczne i recepcja, wyd. WAM, Kraków 2017.
 • Szuksta M., Mendel M., Współczesne tendencje w nauczaniu inspirowane metodami M. Montessori, C. Freineta, R. Steinera – na przykładzie jednej ze szkół społecznych w Gdańsku, Iwanowski, Płock 1995.
 • Wychowanie dla pokoju w pedagogice Marii Montessori, red. M. Miksza, Palatum, Łódź 2016.
 • Zdybel D., Obraz szkoły Montessori w świetle badań amerykańskich,(w): Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 2000,s.258 – 266.

 • Psychoarytmetyka, przeł. Żukowski M., red. i przedmowa do wydania polskiego S. Camarda, WN PWN, wyd. I, Warszawa 2020.
Scroll to Top