działalność

Najszerzej prowadzoną działalnością PSM są szkolenia, seminaria i kursy doskonalące w zakresie pedagogiki M. Montessori. Kursy obejmują od 60 do 240 godzin zajęć. W kursach biorą udział uczestnicy z całej Polski. Do tej pory ukończyło je prawie 1000 osób. Trzy osoby spośród prowadzących kursy otrzymały międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia szkoleń.
Dla członków PSM i sympatyków pedagogiki M. Montessori Stowarzyszenie organizuje co najmniej raz w roku jedno seminarium tematyczne. M. in. poruszane były następujące problemy:
 • Przygotowane otoczenie wg M. Montessori (środowisko wychowawcze)
 • Obserwacja dziecka w pedagogice M. Montessori (Prof. H. Holtstiege z Niemiec)
 • Praca wolna w koncepcji M. Montessori na tle porównawczym. Dyskusja wokół pytania : Pedagogika czy metoda Montessori? (Prof. H. Ludwig z Niemiec). Problemy organizacji pracy wolnej w Polsce i za granicą
 • Twórcza adaptacja pedagogiki M. Montessori w świetle reformy oświaty w Polsce.
 • Seminaria z Wychowania Kosmicznego przeprowadzone przez specjalistki z Centrum Montessori w Wiedniu (S. Haspel, C. Salvenmoser) oraz cykl z zakresu edukacji kosmicznej poprowadzony przez specjalistów z Niemiec (H. Elsner, H. Amelunxen, S. Fleck, A. Holtz)
 • Edukacja językowa, temat dwukrotnie prowadzony (A. Holtz, K. D .Kaul z Niemiec)
 • Pedagogika lecznicza i terapia Montessori (prof. Th. Hellbruegge, J. Dattke z Centrum Dziecięcego Montessori w Monachium oraz specjalistki z Przedszkola Integracyjnego Montessori w Krakowie) Edukacja holistyczna a pedagogika M. Montessori (C. D. Kaul z Tegernsee w Niemczech)
 • Wychowanie dziecka do 3 – go roku życia, temat trzykrotnie prowadzony (S. Poese, H. Holtsteiege, E. Yuda)
 • Doskonalenie nauczyciela montessoriańskiego (I. Hohagen, C. Kamiński z Niemiec)
 • W roku 2000 PSM zostało zaproszone do współprowadzenia pierwszego kursu pedagogiki M. Montessori w Pradze
 • Spotkania i seminaria nt. pedagogiki M. Montessori organizują również członkowie Lubelskiego Oddziału PSM
Stowarzyszenie podejmuje liczne działania promujące pedagogikę M. Montessori, m. in:
 • wydawanie biuletynu PSM ( w nim zamieszczane są informacje o działalności Stowarzyszenia, zaproszenia do udziału w kursach seminariach itd. , artykuły nt pedagogiki M. Montessori, refleksje z doświadczeń placówek…)
 • publikacje w czasopismach pedagogicznych dotyczące pedagogiki M. Montessori, jak i działalności PSM („Edukacja i Dialog”, „Wszystko dla Szkoły”)
 • artykuł w języku niemieckim i rosyjskim na temat rozwoju ruchu montessoriańskiego w Polsce w latach 90-tych (umieszczone w pracach zwartych pod red. H. Ludwiga -Niemcy i Tarasenko – Rosja)
 • udostępnianie w celu hospitacji montessoriańskiego Przedszkola Miejskiego nr 220 osobom z Polski i zza granicy (studenci, nauczyciele, metodycy, pracownicy naukowi, uczestnicy Letnich Szkół Młodych Pedagogów (UŁ), nauczyciele i władze m.in. z Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Czech, Słowacji
 • udział w Europejskim Forum Montessori w Aachen (Niemcy)- zaproszenie strony polskiej do grupy założycielskiej / prezes – Miksza Małgorzata , co skutkowało powołaniem w 2003 roku stowarzyszenia ” Montessori – Europa. Wychowanie dla życia.” PSM jest jego aktywnym członkiem
 • Polskie Stowarzyszenie Montessori zorganizowało dla członków i sympatyków grupowy przejazd na Kongres ME do Pragi w roku 2004 i Wiednia w 2006 roku
 • PSM zorganizowało wyjazdy edukacyjne za granicę w celu hospitowania placówek Montessori i doskonalenia zawodowego (2008 – Tegernsee/Bawaria, 2011 – Wetingen/Bawaria)
 • reprezentowanie PSM przez członków Stowarzyszenia na konferencjach naukowych i popularno – naukowych
 • artykuły w języku angielskim w Newsletter Montessori – Europa
 • doradztwo metodyczne w zakresie funkcjonowania placówek Montessori w Polsce.
Informacje nt działań PSM do roku 2009 można zaleźć w artykule: Małgorzata Miksza, Wartości pedagogiki Marii Montessori. Rola Polskiego Stowarzyszenia Montessori w propagowaniu jej idei, (w): Pedagogika Marii Montessori w Polsce i na świecie. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Barbary Surmy, Palatum/Ignatianum, Łódź – Kraków 2009, s. 143 - 158.
Scroll to Top