• easter-2024
 • pdm-2024-rejestracja
 • geometria-2024
 • edukacja-matematyczna-2023
 • edukacja-banner-2023
 • druga-edycja-2022
 • kursy-23-24
 • Maria-Montessori-o-pokoju-2022
 • studia-podyplomowe-2023
 • kacik-metodyczny

PDM 2016 oferta warsztaty

W związku z przygotowaniami do Polskich Dni Montessori (PDM), które odbędą się we Wrocławiu w dniach 13 - 15 maja 2016 r. zapraszamy pedagogów i nauczycieli do zgłaszania propozycji przeprowadzenia warsztatów, grup dyskusyjnych, korespondujących z tematem przewodnim Konferencji, tj.:

Życie aktywne - życie kontemplacyjne

/Vita activa - vita contemplativa/

Aktywność i cisza w pedagogice Marii Montessori

Warsztaty, grupy dyskusyjne dotyczyć mogą np.:

 • zaprezentowaniu pomocy i lekcji rozwojowych, ćwiczeń ciszy, zabaw i gier promujących aktywne działanie wychowanka oraz milczenie i koncentrację;
 • ukazaniu na konkretnych przykładach, że wszystkie obszary wychowania: ćwiczenia praktycznego życia, budowanie pojęć poprzez kształcenie zmysłów, edukacja językowa, matematyczna, wychowanie kosmiczne i religijne stanowią egzemplifikację roli aktywności i ciszy w pedagogice Montessori;
 • podjęciu refleksji nad ciszą, milczeniem i kontemplacją w pedagogice Montessori jako warunkiem i skutkiem życiowej aktywności;
 • podjęciu dyskusji wśród nauczycieli, pedagogów nad znaczeniem równowagi między aktywnością i ciszą a dialogiem w edukacji, wychowaniem religijnym moralnym, estetycznym oraz takim wartościami, jak m.in.: samodzielność, wolność, (samo) dyscyplina, miłość, przyjaźń;
 • ukazaniu na przykładach znaczenia aktywności i ciszy w edukacji przedszkolnej, szkolnej, grupie rówieśniczej, rodzinie, środowisku społecznym;
 • zaprezentowaniu powiązania ciszy, kontemplacji i aktywności z wrażliwością na piękno i estetykę w przyrodzie, najbliższym i szerszym otoczeniu społecznym;
 • innych zagadnień, zaproponowanych przez osoby zainteresowane poprowadzeniem warsztatu, grupy dyskusyjnej, panelu …

Czekamy na zgłoszenia do dnia 25 stycznia 2016 r. Po tym terminie organizatorzy dokonają wyboru zaproponowanych tematów. Osoby, które zostaną zaproszone do przeprowadzenia warsztatu/grupy dyskusyjnej zostaną zwolnione z opłaty konferencyjnej. Zapewniamy nieodpłatnie dwa noclegi osobie przyjezdnej. Zwolnienie dotyczy prowadzenia warsztatu przez jedną osobę, dwukrotnie w czasie konferencji. Uprzejmie prosimy, nadsyłając swoje propozycje, wypełnić poniższą kartę (prosimy wypełnić wszystkie pola):

 

Imię, nazwisko: .......................................................................................................................

Reprezentowana placówka/instytucja: ...............................................................................

Kontakt: e-mail ................................, tel. ................................

Przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Montessori:       Tak       Nie

-Temat warsztatu/grupy dyskusyjnej:

-Cel zajęć:

-Do kogo skierowany jest warsztat/grupa dyskusyjna (proszę podkreślić):

 • dla osób zaczynających interesować się pedagogiką Marii Montessori, nie posiadających przygotowania do pracy montessoriańskiej

 • dla osób po kursach Montessori, czynnie pracujących z dziećmi

 • dla rodziców

 • dla wszystkich zainteresowanych osób

 • inny odbiorca (kto?) ......................................................................................................

-Krótki opis (8 - 10 zdań):

-Max. liczba uczestników:

-Jak ma być zaaranżowana sala?

-Co będzie potrzebne ze strony organizatora? (komputer/laptop, rzutnik, itp.)

-Inne uwagi osoby prowadzącej warsztat:

 

Bliższych informacji udziela:
Ewa Szubert - Sekretarz PSM
stowarzyszenie@montessori-centrum.pl,
tel. 694-617-654