VII. KURS DOSKONALĄCY POMYŚLNA STAROŚĆ

Geragogiczny model pracy z seniorami oparty o koncepcję pedagogiczną Marii Montessori

Symbol: VII/SENIORZY/45
Ilość godzin: 45
Formuła zajęć: 3 moduły x 15 godzin (od soboty 9.00 do niedzieli 17 .00)
Terminy:

 • I moduł 11 – 12 lutego 2023 r.
 • II moduł: do ustalenia
 • III moduł: do ustalenia

Miejsce zajęć: Pracownia Montessori, Łódź, ul. Jaracza 68
Cel: zainteresowanie i zapoznanie uczestników z koncepcją pracy z seniorami w tym w oparciu o pedagogikę Marii Montessori.
Adresaci: absolwenci podstawowych kursów pedagogiki M. Montessori (nie jest to wymóg konieczny), opiekunowie pracujący w instytucjach zajmujących się osobami starszymi, wykładowcy i studenci kierunków: oświata dorosłych, andragogika, gerontologia społeczna. Uczestnikami mogą być także lekarze, psychologowie, terapeuci zajęciowi i inne osoby zajmujące się osobami starszymi, ale także pracownicy naukowi zajmujący się gerontologią społeczną oraz wszyscy zainteresowani innowacyjnym metodami pracy z ludźmi.
Formy zajęć: wykłady, instruktaże, praca własna
Metody: aktywizujące, podające
Zakresy tematyczne Kursu:
I Aspekty teoretyczne 
A Wprowadzenie teoretyczne:

 • podstawy geragogiki i geragogiki w pedagogice M.Montessori;
 • dynamika uczenia się seniorów;
 • zasady dydaktyczne „pracy wolnej”;
 • specyfika pracy z osobami z demencją;
 • postawa opiekuna

B Samodzielne uczenie się seniorów w oparciu o pedagogikę M.Montessori

 • Maria Montessori i jej koncepcja pedagogiczna;
 • zasady pedagogiczne i dydaktyczne;
 • zadania i postawa opiekuna (ze szczególnym podkreśleniem postawy otwartości i szacunku)

C Warunki samodzielnego uczenia seniorów

 • przygotowane otoczenie;
 • pomoce dydaktyczne /geragogiczne wg zasad montessorianskich i ich aspekty edukacyjne przeznaczone dla seniorów i osób z demencją

D Sześciofazowy cykl „pracy wolnej” dla seniorów (powitanie i aktywizacja, wybór zajęcia, praca wolna z pomocami, faza wyciszenia, refleksja, wzmocnienie i zakończenie)

II Aspekty praktyczne

 • samodzielnie wykonanie pomocy dydaktycznej dla seniorów;
 • przygotowanie jednej wybranej fazy pracy wolnej i zaprezentowanie grupie;
 • próby stosowania samodzielnie wykonanych pomocy geragogicznych w pracy z seniorami;
 • prezentacja przygotowanych zajęć wg poznanego modelu.

Cena: Cena/forma płatności: 1 000 zł. w przypadku wpłaty jednorazowej, 1 200 zł. w przypadku płatności w dwóch ratach (w cenie mieści się wynagrodzenie, koszty podroży i noclegów wykładowców, materiały kursowe, koszty organizacyjne, materiały piśmienne, bufet: ciasteczka, kawa, herbata itp.)
Forma płatności: jednorazowo lub w dwóch ratach. Kurs zalicza przeprowadzenie zajęć wg poznanego modelu i wykonanie pomocy geragogicznej. Kurs kończy się uzyskaniem dyplomu ukończenia kursu doskonalącego.
Zgłoszenia: do 30 stycznia 2023 r. na adres: prezes@montessori-centrum.pl

Po tym terminie do uczestników rozesłane będą pełne informacje na temat terminów, programu i rozkładu zajęć na kursie.
Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 12 osób Warunki przyjęcia na kurs Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest wypełnienie i odesłanie karty zgłoszeniowej, oraz wpłata zaliczki w wysokości 20% opłaty za kurs lub wybranym module. Po wypełnieniu w/w warunku kandydat zostaje zarejestrowany i otrzymuje potwierdzenie przesłane mailem.
W przypadku rezygnacji z kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi. Jeśli nie dojdzie do realizacji kursu ze strony organizatora, zaliczka zostanie zwrócona. Pozostałą kwotę (lub pierwszą ratę), zależnie od deklaracji zaznaczonej w karcie zgłoszeniowej, należy wpłacić najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu na konto Polskiego Stowarzyszenia Montessori: 

76 1020 3352 0000 1302 0102 5121

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników. UWAGA! Wpłacona zaliczka nie jest traktowana jako pierwsza rata. Dokonując dopłaty do kursu, należy odliczyć zaliczkę.
Wypełnioną kartę zgłoszeniową, ewentualne pytania merytoryczne prosimy kierować na e-mail: prezes@montessori-centrum.pl

W sprawie faktur: skarbnik@montessori-centrum.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie!
Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia!

Scroll to Top